by Hiroki Nishino, Shinichiro Toyoda, and Hiroki Sasaoka.